Sidebar

Quy trình xử lý học vụ sinh viên

STT Quy trình Biểu mẫu Trách nhiệm Hỗ trợ
1
P. Đào tạo
Khoa CM
2
P. Đào tạo Khoa CM
3 BM.01-QT.05-ĐT P. Đào tạoKhoa CM
4 BM.02-QT.05-ĐT P. Đào tạo   SV, Khoa CM
5 BM.01-QT.05-ĐT P. Đào tạo 
6 BM.03-QT.05-ĐT P. Đào tạo P. TC-HC
7
P. Đào tạo
8 BM.04-QT.05-ĐT
BM.05-QT.05-ĐT
BM.06-QT.05-ĐT
BM.07-QT.05-ĐT
P. Đào tạo
9 BM.08-QT.05-ĐT
BM.09-QT.05-ĐT
BM.10-QT.05-ĐT
BM.11-QT.05-ĐT
BM.12-QT.05-ĐT
P. Đào tạo
10
P. Đào tạo P. TC- HC
11


Các bài khác...