Sidebar

Quy trình Xây dựng thời khóa biểu học tập

STT Quy trình Biểu mẫu Trách nhiệm Hỗ trợ
1 BM.01-QT.02-ĐT
P. Đào tạo
Khoa CM
P. CSVC
2
P. Đào tạo
3
P. Đào tạoKhoa CM
4 BM.02-QT.02-ĐT P. Đào tạo  Khoa CM
5
P. Đào tạo 
6
P. Đào tạo
7
P. Đào tạo SV, Khoa CM
8 BM.02-QT.02-ĐT P. Đào tạo

Các bài khác...