Sidebar

Quy trình xét phụ cấp ưu đãi

TT

Quy trình

Mã số

Trách nhiệm

Hỗ trợ

1

 qt6_1.JPG

qt6_2.JPG

BM.01-QT.06-P.TCHC

BM.02-QT.06-P.TCHC

Phòng TCHC

Các đơn vị trực thuộc

2

BM.02-QT.06-P.TCHC

Viên chức

Các đơn vị trực thuộc

3

BM.03-QT.06-P.TCHC

BM.04-QT.06-P.TCHC

Các đơn vị trực thuộc

Phòng TCHC

4

 

Phòng TCHC

 

5

BM.05-QT.06-P.TCHC

Phòng TCHC

 

6

BM.06-QT.06-P.TCHC

Hiệu trưởng

 

7

BM.07-QT.06-P.TCHC

Hội đồng

 

8

BM.08-QT.06-P.TCHC

Phòng TCHC

 

9

BM.09-QT.06-P.TCHC

Phòng TCHC

Phòng KHTC

10

 

Phòng TCHC

 


Các bài khác...