Sidebar

Quy trình xét phụ cấp ưu đãi


STT Quy trình Biểu mẫu Trách nhiệm Hỗ trợ
1qt6tchc1.JPG
qt6tchc2.JPG

BM.01-QT.06-P.TCHC

BM.02-QT.06-P.TCHC

P.TCHC
Các đơn vị
2 BM.02-QT.06-P.TCHC Viên chức
3 BM.03-QT.06-P.TCHC
BM.04-QT.06-P.TCHC
Các đơn vị
4
P.TCHC
5 BM.05-QT.06-P.TCHCP.TCHC
6 BM.06-QT.06-P.TCHC Hiệu trưởng
7 BM.07-QT.06-P.TCHC Hội đồng
8 BM.08-QT.06-P.TCHC P.TCHC
9 BM.09-QT.06-P.TCHC P.TCHC P.KHTC
10
P.TCHC


Các bài khác...