Sidebar

Quy trình xét nâng lương

TT

Quy trình

Mã số

Trách nhiệm

Hỗ trợ

1

qt15_1.JPG qt15_2.JPG

BM.01-QT.03-P.TCHC

P.TCHC

Các đơn vị trực thuộc

2

BM.02-QT.03-P.TCHC

BM.03-QT.03-P.TCHC

BM.04-QT.03-P.TCHC

Các đơn vị trực thuộc

P.TCHC

3

BM.05-QT.03-P.TCHC

P.TCHC

 

4

 

P.TCHC

 

5

BM.06-QT.03-P.TCHC

BM.07-QT.03-P.TCHC

BM.08-QT.03-P.TCHC

P.TCHC

 

6

BM.09-QT.03-P.TCHC

P.TCHC

 

7

 

Hội đồng xét nâng lương

 

8

 

P.TCHC

 

9

 

P.TCHC

 

10

BM.10-QT.03-P.TCHC

BM.11-QT.03-P.TCHC

BM.12-QT.03-P.TCHC

P.TCHC

HT

 

11

 

P.TCHC

 


Các bài khác...