Sidebar

Quy trình xét nâng lương


STT Quy trình Biểu mẫu Trách nhiệm Hỗ trợ
1qt15tchc1.JPG
qt15tchc2.JPG
BM.01-QT.15-TCHC
P. TCHC
Các đơn vị
2 BM.02-QT.15-TCHC
BM.03-QT.15-TCHC
BM.04-QT.15-TCHC
Các đơn vị P. TCHC
3 BM.05-QT.15-TCHC P. TCHC
4
P. TCHC
5 BM.06-QT.15-TCHC
BM.07-QT.15-TCHC
BM.08-QT.15-TCHC
P. TCHC
6 BM.09-QT.15-TCHC P.TCHC
7
Hội đồng NL
8
P.TCHC
9
P. TCHC
10 BM.10-QT.15-TCHC
BM.11-QT.15-TCHC
BM.12-QT.15-TCHC
HT,
P. TCHC
11
P. TCHC

Các bài khác...