Sidebar

Quy trình Tuyển dụng viên chức


TT

Quy trình

Mã số

Trách nhiệm

Hỗ trợ

1.       

qt1tchc1.JPG

qt1tchc2.JPG

qt1tchc3.JPG

 BM.01-QT.01-P.TCHC 

Phòng TCHC

Các đơn vị trực thuộc

2.       

BM.02-QT.01-P.TCHC

Các đơn vị trực thuộc

Phòng TCHC

3.       

BM.03-QT.01-P.TCHC

Phòng TCHC

Các đơn vị trực thuộc

4.       

BM.04-QT.01-P.TCHC

Phòng TCHC

 

5.       

 

ĐHĐN

 

6.       

BM.05-QT.01-P.TCHC

Phòng TCHC

 

7.       

BM.06-QT.01-P.TCHC

Phòng TCHC

 

8.       

BM.07-QT.01-P.TCHC

BM.08-QT.01-P.TCHC

BGH, Trưởng

phòng TCHC

 

9.       

BM.09-QT.01-P.TCHC

HĐTD

 

10.  

BM.10-QT.01-P.TCHC

Ban kiểm tra Phiếu đăng ký

 

11.  

BM.11-QT.01-P.TCHC

HĐTD

 

12.  

BM.12-QT.01-P.TCHC

HĐTD

 

13.  

 BM.13-QT.01-P.TCHC

HĐTD


14.  

 

HĐTD, các Ban giúp việc

 

15.  

BM.14-QT.01-P.TCHC

HĐTD

 

16.  

BM.15-QT.01-P.TCHC

HĐTD

 

17.  

BM.16-QT.01-P.TCHC

Ban chấm phúc khảo

 

18.  

BM.17-QT.01-P.TCHC

Phòng TCHC

 

19.  

BM.18-QT.01-P.TCHC

Phòng TCHC

 

20.  

 

Phòng TCHC

 


Các bài khác...