Sidebar

Quy trình Đào tạo bồi dưỡng

TT

Quy trình

Mã số

Trách nhiệm

Hỗ trợ

1

qt2_1.JPG

qt2_2.JPG

qt2_3.JPG 

qt2_4.JPG

BM.01-QT.02-P.TCHC

Phòng TCHC  

Các đơn vị trực thuộc

2

 

HT

 

3

 

Viên chức

Các đơn vị trực thuộc

4

 

Ban TCCB

ĐHĐN

 

5

 

Giám đốc ĐHĐN

 

6

BM.02-QT.02-P.TCHC

Viên chức

Đơn vị trực thuộc

7

 

Viên chức

 

8

BM.03-QT.02-P.TCHC

Viên chức

Phòng TCHC 

9

BM.04-QT.02-P.TCHC

 Phòng TCHC 

Các đơn vị trực thuộc

 10

 

HT

 

 11

 

Ban TCCB ĐHĐN

 

 12 

 

Ban TCCB ĐHĐN

 

 13 

BM.05-QT.02-P.TCHC

Ban TCCB ĐHĐN

 

14 

 

Phòng TCHC 

 

15

BM.06-QT.02-P.TCHC

Viên chức

Phòng TCHC 

16

 

Phòng TCHC 

 

17

 

HT

 

18

BM.06-QT.02-P.TCHC 

Viên chức

 

19

 

Ban TCCB ĐHĐN

 

20

 

Giám đốc ĐHĐN

 

21

 

Phòng TCHC 

 


Các bài khác...