Sidebar

Quy trình Xin tạm dừng học và tiếp tục học sau khi tạm dừng

STT Quy trình Biểu mẫu Trách nhiệm Hỗ trợ
1
BM.01-QT.10-ĐT
Sinh viên
2 BM.02-QT.10-ĐT
P. Đào tạo
3
P. Đào tạo
4
TTTPC P. Đào tạo  
5
P. TC-HC P. Đào tạo 
6
Hiệu trưởng
7
P. TC-HC
8
P. Đào tạo
9 BM.03-QT.10-ĐT Sinh viên
10 BM.04-QT.10-ĐT P. Đào tạo
11
P. Đào tạo
12
TTTPC P. Đào tạo
13
P. TC-HC P. Đào tạo
14
Hiệu trưởng
15
P. TC-HC P. Đào tạo
16
P. Đào tạo

Các bài khác...