Sidebar

Quy trình đánh giá phân loại viên chứcTT

Quy trình

Mã số

Trách nhiệm

Hỗ trợ

1

 qt11_1.JPG

qt11_2.JPG

BM.01-QT.11-P.TCHC

P.TCHC

Các đơn vị trực thuộc

2

BM.02-QT.11-P.TCHC

Các đơn vị trực thuộc

Viên chức

3

BM.03-QT.11-P.TCHC

BM.04-QT.11-P.TCHC

BM.05-QT.11-P.TCHC

Các đơn vị trực thuộc

P.TCHC

4

 

P.TCHC

Các đơn vị trực thuộc

5

 

P.TCHC

 

6

 

BGH

P.TCHC

7

BM.06-QT.11-P.TCHC

P.TCHC

 

8

 

Đảng ủy Trường

 

9

 

P.TCHC

 

10

BM.07-QT.11-P.TCHC

P.TCHC

 

11

 

HT

 

12

 

P.TCHC

 

13

 

P.TCHC

 


Các bài khác...