Sidebar

Quy trình xây dựng đề án vị trí việc làm


STT Quy trình Biểu mẫu Trách nhiệm Hỗ trợ
1qt16tchc1.JPG
qt16tchc2.JPG
BM.01-QT.16-TCHC
P. TCHC

2 BM.02-QT.16-TCHC P. TCHC
3 BM.03-QT.16-TCHC Các đơn vị P. TCHC
4 BM.04-QT.16-TCHC Ban soạn thảo
5 BM.04-QT.16-TCHCHT, P. TCHC
6 BM.05-QT.16-TCHC Hội đồng
7
Ban soạn thảo
8 BM.06-QT.16-TCHCHĐT Ban soạn thảo
9 BM.07-QT.16-TCHC
Ban soạn thảo P. TCHC
10
Ban soạn thảo
11
P. TCHC

Các bài khác...