Sidebar

Quy trình xây dựng đề án vị trí việc làm

TT

Quy trình

Mã số

Trách nhiệm

Hỗ trợ

1

 qt17_1.JPGqt17_2.JPG

BM.01-QT.16-P.TCHC

P.TCHC

 

2

BM.02-QT.16-P.TCHC

P.TCHC

 

3

BM.03-QT.16-P.TCHC

Các đơn vị trực thuộc

P.TCHC

4

BM.04-QT.16-P.TCHC

Ban soạn thảo

 

5

BM.04-QT.16-P.TCHC

P.TCHC

HT

 

6

BM.05-QT.16-P.TCHC

Hội đồng

 

7

 

Ban soạn thảo

 

8

BM.06-QT.16-P.TCHC

HĐT

Ban soạn thảo

9

BM.07-QT.16-P.TCHC

Ban soạn thảo

P.TCHC

10

 

Ban soạn thảo

P.TCHC

11

 

 

P.TCHC

 


Các bài khác...