Sidebar

Quy trình Xin cấp bảng điểm

STT Quy trình Biểu mẫu Trách nhiệm Hỗ trợ
1 BM.01-QT.11-ĐT
Sinh viên

2
P. Đào tạo
3
P. Đào tạo
4 BM.02-QT.11-ĐT
BM.03-QT.11-ĐT
P. Đào tạo  Khoa CM
5
P. Đào tạo 
6
Văn thư P. Đào tạo 
7
P. Đào tạo

Các bài khác...