Sidebar

Quy trình đăng ký học phần

STT Quy trình Biểu mẫu Trách nhiệm Hỗ trợ
1
P. Đào tạo
Khoa CM
2
P. Đào tạo
3
P. Đào tạoSV
4
P. Đào tạo   SV, Khoa CM
5
P. Đào tạo  SV
6
P. Đào tạo SV, Khoa CM
7 BM.01-QT.03-ĐT P. Đào tạo SV, Khoa CM
8
P. Đào tạo

Các bài khác...