Sidebar

Quy trình xin thôi học

STT Quy trình Biểu mẫu Trách nhiệm Hỗ trợ
1 BM.01-QT.09-ĐT
Sinh viên

2 BM.02-QT.09-ĐT P. Đào tạo
3
P. Đào tạo
4 BM.02-QT.09-ĐT TTTPC   P. Đào tạo
5
P. TC-HC P. Đào tạo
6
Hiệu trưởng
7
P. TC-HC
8 BM.03-QT.09-ĐT P. CTSV
9
P. Đào tạo

Các bài khác...