Sidebar

Quy trình Xây dựng Kế hoạch Đào tạo năm học

STT Quy trình Biểu mẫu Trách nhiệm Hỗ trợ
1
P. Đào tạo
ĐHĐN
2 BM.01-QT.01-ĐT
P. Đào tạo
3
P. Đào tạoKhoa CM
4
P. Đào tạo   Khoa CM
5
P. Đào tạo 
6
P. Đào tạo ĐHĐN
7
P. Đào tạo
8
P. Đào tạo

Các bài khác...