Sidebar

Quy trình tinh giản biên chế

TT

Quy trình

Mã số

Trách nhiệm

Hỗ trợ

1

 qt14_1.JPG

qt14_2.JPG

BM.01-QT.14-P.TCHC

Phòng TCHC

Các đơn vị trực thuộc

2

BM.02-QT.14-P.TCHC

Viên chức,

Phòng TCHC

 

3

 

Phòng TCHC

Các đơn vị trực thuộc

4

BM.03-QT.14-P.TCHC

Phòng TCHC

Phòng KHTC

5

BM.04-QT.14-P.TCHC

Phòng TCHC

 

6

BM.05-QT.14-P.TCHC

Hội đồng cấp trường

 

7

BM.06-QT.14-P.TCHC

Phòng TCHC

 

8

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

9

BM.07-QT.14-P.TCHC

Phòng TCHC

 

10

 

Phòng TCHC

 


Các bài khác...