Sidebar

Các văn bản, biểu mẫu

QUY CHẾ & QUY ĐỊNH 

I. Quy chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng ban hành 

III. Quy định của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
7. Quy định về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ứng dụng 

III. Dành cho giảng viên

IV. Dành cho sinh viên

Các bài khác...