Sidebar

Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM HIỆU

 
          PGS. TS. Phan Cao Thọ                                          
  Hiệu trưởng
  Điện thoại: (84) 0236.3532501
  Email: pctho@ute.udn.vn
        
  TS. Hoàng Dũng
  Phó Hiệu trưởng
  Điện thoại:(84) 0236.3532596
  Email: hdung@ute.udn.vn
        
  PGS.TS. Võ Trung Hùng
  Phó Hiệu trưởng
  Điện thoại: (84) 0236.3835747
  Email: vthung@ute.udn.vn
        
  TS. Nguyễn Linh Nam
  Phó Hiệu trưởng
  Điện thoại: (84) 0236.896639
  Email: nlnam@ute.udn.vn
     

Các bài khác...