Sidebar

Danh sách CBVC Khoa Sư phạm công nghiệp


DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA SƯ PHẠM CÔNG NGHIỆP

 
     
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 TS. Nguyễn Đức Sỹ Trưởng khoa, Giảng viên chính
2 TS. Trần Lê Nhật Hoàng Phó Trưởng khoa, Giảng viên
3 TS. Nguyễn Thị Hải Vân Giảng viên chính
4 TS. Trần Đức Long Giảng viên
5 ThS. Nguyễn Lê Văn Giảng  viên
6 ThS. Lê Thị Thùy Linh Giảng viên
7 ThS. Trương Loan Trợ giảng
8 ThS. Hoàng Ngọc Thiên Vũ Giảng viên
9 ThS. Lưu Duy Vũ Giảng viên
10 ThS. Trần Thị Lợi Giảng viên
11 ThS. Nguyễn Thị Lan Oanh Giảng viên
12 ThS. Nguyễn Văn Thiết Trợ giảng
13 Vũ Trần Thùy Trang Thư ký

                                    Tổng cộng có 13 cán bộ công chức - viên chức.

Các bài khác...