Sidebar

Danh sách CBVC Khoa Sư phạm công nghiệp


DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA SƯ PHẠM CÔNG NGHIỆP

 
     
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 TS. Nguyễn Đức Sỹ Trưởng khoa
2 TS. Trần Lê Nhật Hoàng Phó Trưởng khoa
3 ThS. Trương Loan Giáo viên
4 ThS. Nguyễn Tuấn Lâm Giáo viên cao cấp
5 ThS. Lê Thị Thùy Linh Giảng viên
6 ThS. Nguyễn Lê Văn Giảng viên
7 ThS. Hồ Công Lam Giảng viên
8 ThS. Trần Đức Long Giảng viên
9 ThS. Lưu Duy Vũ Giảng viên
10 Vũ Trần Thùy Trang Thư ký
11 Trần Thị Lợi Giảng viên

                                    Tổng cộng có 11 cán bộ công chức - viên chức.

Các bài khác...