Sidebar

Cơ cấu tổ chức khoa CN Hóa học

New Page 1

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - MÔI TRƯỜNG

 

TS. HUỲNH THỊ DIỄM UYÊN

 

NCS. NGÔ THỊ MINH PHƯƠNG
Trưởng khoa Phó trưởng khoa 
Điện thoại: (84) 0236. 3519689 Điện thoại: (84) 0236. 3519689
Email: htduyen@ute.udn.vn  Email: ngtmphuong@ute.udn.vn
   

 

ĐẶNG THỊ HẠNH

 

ThS. NGUYỄN THỊ TRUNG CHINH
Thư ký Khoa  Giáo vụ Khoa
Điện thoại: (84) 0236. 3519689 Điện thoại: (84) 0236. 3519689
Email: đthanh@ute.udn.vn Email: nttchinh@ute.udn.vn
   

Các bài khác...