Sidebar

Quy trinh bổ sung tài liệu thư viện

STT Quy trình Biểu mẫu Trách nhiệm Hỗ trợ
1 BM.03-QT.03-HLTT
TTHT &TT

2
Hiệu trưởng
3
TTHT &TT
4 BM.01-QT.03-HLTT Lãnh đạo đơn vị  Các đơn vị
5 BM.01-QT.03-HLTT Bộ phận HL Các đơn vị
6
Ban GĐCác đơn vị
7
BGH
8
CSVCTTHL&TT
9 BM.02-QT.03-HLTT CSVC TTHL&TT
10 BM.02-QT.03-HLTT TTHL&TT

Các bài khác...