Sidebar

Quy trình Hướng dẫn Sử dụng Tài nguyên Học liệu

STT Quy trình Biểu mẫu Trách nhiệm Hỗ trợ
1 BM.01-QT.08-HLTT
Bộ phận HL
CTSV
2
Hiệu trưởng
3
Các đơn vị
4 BM.01-QT.08-HLTT CTSV
5 BM.01-QT.08-HLTT
BTC lớp học Các đơn vị
6 BM.03-QT.08-HLTT
Bạn đọc
7 BM.02-QT.08-HLTT
Bộ phận HL Các đơn vị

Các bài khác...