Sidebar

Quy trình kiểm tra, rà soát, xây dựng văn bản quy phạm nội bộ

STT Quy trình Biểu mẫu Trách nhiệm Hỗ trợ
1
TTPC
ĐVST

2 BM.01-QT.02-TTPC

TTPC
Các đơn vị


3
TTPC
4
TTPC
5
TTPC
6 TTPC
7 TTPC

Các bài khác...