Sidebar

Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA CƠ KHÍ

 
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 TS. Hồ Trần Anh Ngọc Trưởng khoa
2 ThS. Nguyễn Lê Châu Thành Phó Trưởng khoa
3 Lê Ngọc Khánh Huyền Văn thư khoa
4 ThS. Đào Thanh Hùng Giáo vụ khoa
5 Huỳnh Văn Sanh Giáo viên
6 ThS. Lê Quốc Khánh Giáo viên
7 ThS. Nguyễn Thanh Tân Giáo viên
8 TS. Hoàng Thành Đạt Giáo viên
9 TS. Bùi Hệ Thống Giảng viên
10 ThS. Nguyễn Công Vinh Giảng viên
11 ThS. Nguyễn Hoài Giảng viên
12 TS. Nguyễn Xuân Bảo Giảng viên
13 TS. Nguyễn Thị Ái Lành Giảng viên
14 ThS. Nguyễn Minh Tiến Giảng viên
15 ThS. Phùng Minh Tùng Giảng viên
16 ThS. Hoàng Thắng Giảng viên
17 ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung Giảng viên
18 TS. Đoàn Lê Anh Giảng viên
19 ThS. Trần Ngô Quốc Huy Giảng viên
20 TS. Trần Ngọc Hoàng Giảng viên
21 TS. Phan nguyễn Duy Minh Giảng viên
22 ThS. Nguyễn Phú Sinh Giảng viên
23 ThS. Nguyễn Thái Dương Giảng viên
24 ThS. Bùi Thị Xuyến Kỹ sư
25 ThS. Nguyễn Thị Thanh Vi Giảng viên
26 ThS. Bùi Văn Hùng Giảng viên
27 ThS. Nguyễn Văn Chương Kỹ sư
28 Hồ Trần Ngọc Anh Chuyên viên
29 ThS. Võ Quang Trường Giảng viên
30 ThS. Nguyễn Thành Sơn Giảng viên

Tổng cộng có 30 cán bộ viên chức

Các bài khác...