Sidebar

Quy trình cấp phát và quản lý vật tư sinh viên thực tập

1.       Lưu đồ quản lý VTTT 

TT

Lưu đồ

Mã Số

Trách nhiệm

Hỗ trợ

1.       

 ldCPVTTT3.JPG

BM.01-QT02-CSVC

BM.02-QT02-CSVC

Khoa, BM

PTN,XTH

P.CSVC

2.       

 

P.CSVC

Khoa, Bộ môn

PTN, XTH

PĐT, P.KHTC

3.       

 

BGH

P.CSVC

4.       

BM.03-QT02-CSVC

BM.04-QT02-CSVC

P.CSVC

PKHTC

5.       

 

BGH

P.CSVC

6.       

BM.07-QT02-CSVC

BM.08-QT02-CSVC

BM.09-QT02-CSVC

BM.10-QT02-CSVC

BGH

P.CSVC

P.KHTC

Khoa, Bộ môn

PTN,XTH

7.       

 

P.CSVC PKHTC

PKHTC

P.CSVC


      Lưu đồ quản lý VTTT 2


TT

Quy trình

Mã số

Trách nhiệm

Hỗ trợ

1

ldCPVTTT.JPG

BM.11-QT02-CSVC 

BM.12-QT02-CSVC

BM.13-QT02-CSVC

BM.14-QT02-CSVC 

Khoa, Bộ 

Phòng 

2

BM.15-QT02-CSVC

BM.16-QT02-CSVC

Phòng CSVC

Khoa, BM

PTN, XTH

3

BM.17-QT02-CSVC

BM.18-QT02-CSVC

Phòng CSVC

Khoa, BM 

PTN, XTH 

4

 

BGH

Các đơn vị

5


Phòng CSVC

KHTC

6


Phòng CSVC

VPK Các bài khác...