Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm học 2023 - 2024.

Ngày 24/11/2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm học 2023 - 2024.

Ngày 24/11/2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm học 2023 - 2024. Tham dự hội nghị, về phía Đại học Đà Nẵng có: PGS. TS. Lê Thành Bắc - Phó Giám đốc; ThS. Phan Kim Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo văn phòng và các ban chức năng thuộc Đại học Đà Nẵng.
Về phía Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật có: TS. Phan Bảo An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS. TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng; PGS. TS. Võ Trung Hùng, TS. Nguyễn Linh Nam - Phó Hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Công đoàn trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa, trung tâm, viện, tổ thuộc/trực thuộc; cùng 120 đại biểu cán bộ viên chức của nhà trường.

IMG_5990.JPG

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức là một hoạt động được tổ chức thường niên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm học 2022 - 2023, qua đó rút ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế từ đó đưa ra biện pháp và kế hoạch phù hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.
Tại Hội nghị, PGS.TS. Phan Cao Thọ đã trình bày báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm học 2022 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.
Trong năm học 2022 - 2023, toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Đà Nẵng và của đơn vị; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; chủ đề năm học 2022 - 2023 của ngành Giáo dục là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể cùng hướng tới xây dựng tập thể Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phát triển vững mạnh.
Về công tác tuyển sinh và đào tạo: trong năm học 2022-2023, Trường ĐHSPKT đã thực hiện tốt công tác tuyển sinh với tổng 1309 trên 1300 chỉ tiêu, đạt 100,6%. Trường đã ban hành 04 văn bản quy phạm nội bộ và các văn bản điều chỉnh bổ sung, hướng dẫn liên quan trong các lĩnh vực đào tạo và quản lý đào tạo: Quy định về biên soạn giáo trình; Quy chế tuyển sinh; Quy định đo lường, đánh giá chuẩn đầu ra.
Về công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công tác hợp tác quốc tế: Trường đã nghiệm thu 03 đề tài cấp Đại học Đà Nẵng, 03 đề tài cấp Bộ và 37 đề tài cấp cơ sở; hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học trong năm học đạt nhiều thành tích xuất xắc; thực hiện ký kết MOU với nhiều đối tác trong và ngoài nước; tổ chức thành công Hội thảo Quốc gia FAIR 2023; Hội thảo Quốc tế ATiGB 2022 và ATiGB 2023…
Đồng thời, Trường còn đạt được nhiều thành tích khác trong các lĩnh vực: công tác sinh viên; công tác tổ chức, phát triển đội ngũ, văn phòng, thi đua khen thưởng; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác kế hoạch - tài chính; công tác cơ sở vật chất; công tác học liệu và truyền thông; công tác thanh tra, kiểm tra và pháp chế; công tác công nghệ thông tin và chuyển đổi số; hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên.
Trong năm học vừa qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận, được Đại học Đà Nẵng đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc.
PGS. TS. Phan Cao Thọ đã nêu phương hướng và nhiệm vụ năm học 2023 - 2024: theo kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục; Chủ đề năm học “Thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu tốt, phục vụ tốt vì mục tiêu phát triển bền vững” của Đại học Đà Nẵng; Chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2022 - 2025 và tình hình thực tiễn của đơn vị, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, góp phần quan trọng cho việc thực hiện chủ trương phát triển Đại học Đà nẵng thành Đại học Quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị.

_MG_6041.JPG

PGS. TS. Phan Cao Thọ trình bày báo cáo

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện tài chính năm 2022 và dự kiến năm 2023; báo cáo tình hình hoạt động năm học 2022 - 2023 và phương hướng công tác năm học 2023 - 2024 của Ban Thanh tra Nhân dân; báo cáo tổng kết phong trào thi đua; báo cáo kết quả góp ý cho báo cáo tại Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm học 2023 - 2024 và báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị đối với nhà trường.

_MG_6007.JPG

ThS. Nguyễn Ngọc Linh - Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính trình bày báo cáo

_MG_6011.JPG

ThS. Phan Ngọc Kỳ - Trưởng ban Ban Thanh tra Nhân dân trình bày báo cáo

_MG_6014.JPG

ThS. Nguyễn Hồng Sơn trình bày báo cáo

Hội nghị đã tiến hành kiện toàn Ban Thanh tra Nhân dân, bầu cử bổ sung đồng chí ThS. Phan Quang Tùng thay thế cho đồng chí ThS. Nguyễn Hồng Sơn. Theo kết quả bầu cử bổ sung, Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024 bao gồm 03 đồng chí: ThS. Phan Ngọc Kỳ; ThS. Nguyễn Thị Trung Chinh và ThS. Phan Quang Tùng.

_MG_60771.jpg

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu cử kiện toàn Ban Thanh tra Nhân dân

Hội nghị lần này cũng là dịp để lãnh đạo nhà trường lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của viên chức, người lao động, từ đó có thể đưa ra những chỉ đạo và giải pháp thỏa đáng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. PGS. TS. Phan Cao Thọ và đại diện lãnh đạo các phòng, khoa có liên quan đã thảo luận, trả lời các ý kiến, đề xuất của cán bộ viên chức nhà trường theo các nhóm vấn đề: cơ sở vật chất; tuyển sinh, đào tạo, tổ chức cán bộ, tài chính,…

_MG_608318.jpg

Một số hình ảnh thảo luận và giải đáp ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, PGS. TS. Lê Thành Bắc đã phát biểu, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích mà Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời chỉ ra bên cạnh những thành quả đã đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

_MG_6062.JPG

PGS. TS. Lê Thành Bắc phát biểu

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, xây dựng, hoàn thiện kế hoạch nhiệm vụ năm học và thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm học 2023 - 2024 với sự thống nhất cao.
Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm học 2023 - 2024 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí phấn khởi, đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ viên chức nhà trường, hứa hẹn một năm học mới với nhiều thành tích nổi bật, đưa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật ngày một phát triển hơn nữa.

_MG_6095.JPG

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...