Sidebar

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng vào ngày 28/8/2018.

Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng vào ngày 28/8/2018.

Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/ĐU, ngày 17/8/2018 của Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (NQTW7), khóa XII của Đảng, Đảng uỷ Trường ĐHSPKT đã tổ chức thành công Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết cho toàn thể đảng viên, lãnh đạo các đoàn thể, phòng, khoa, tổ trực thuộc không phải là đảng viên và quần chúng ưu tú là cán bộ, viên chức đang được xem xét phát triển Đảng do chi bộ giới thiệu.
  bvtieng.jpg
Đồng chí Bùi Văn Tiếng, báo cáo viên Thành ủy Đà Nẵng báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Văn Tiếng - Báo cáo viên Thành ủy Đà Nẵng giới thiệu những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các NQTW7 khóa XII gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đi sâu vào nội dung quan trọng của các nghị quyết, đồng chí báo cáo viên đã phân tích thực trạng, nguyên nhân, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt là Nghị quyết tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Trung ương xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá.
 
pctho.jpg
 Đồng chí Phan Cao Thọ - Bí thư Đảng ủy Trường ĐHSPKT
quán triệt các nội dung cơ bản cần triển khai thực hiện

 
Sau Hội nghị, đồng chí Phan Cao Thọ - Bí thư Đảng ủy Trường ĐHSPKT quán triệt các đồng chí tham gia học tập viết bài thu hoạch nghiêm túc, nội dung bài viết thu hoạch cá nhân tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân); những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các NQTW7 khóa XII; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân; chú ý đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Cấp ủy đảng các cấp xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các NQTW7 khóa XII và bám sát chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của đơn vị, đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Các bài khác...