Sidebar

Hệ thống đảm bảo chất lượng ISO Tổ Thanh tra - Pháp chế

STT

TÊN QUY TRÌNH

FILE

QUY TRÌNH SCAN

LƯU ĐỒ

BIỂU MẪU

1.    

Quy trình Soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản

XEM

XEM

2.    

Quy trình Kiểm tra, rà soát, xây dựng văn bản quy phạm nội bộ

XEM

XEM

3.    

Quy trình Thanh tra nội bộ

XEM

XEM