Sidebar

Hệ thống đảm bảo chất lượng ISO Tổ Thanh tra - Pháp chế

STT TÊN QUY TRÌNH

FILE

QUY TRÌNH SCAN

LƯU ĐỒ

BIỂU MẪU

1 Quy trình Soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản XEM XEM
2 Quy trình Kiểm tra, rà soát, xây dựng văn bản quy phạm nội bộ XEM XEM
3 Quy trình Thanh tra nội bộ XEM XEM