Sidebar

Quy trình Tiếp nhận sinh viên nước ngoài

TT

Quy trình

Mã số biểu mẫu

Trách nhiệm

1

 donsvqte.png

 

- P.QLKH&HTQT 

- Các đơn vị

2

BM01.QT02-HTQT

- P.QLKH&HTQT

-Các đơn vị 

3

BM02.QT.02-HTQT

- P.QLKH&HTQT

- Các đơn vị 

4

BM03.QT.02-HTQT

- P.QLKH&HTQT 

- Các đơn vị

 

5

 

- BGH

- P.QLKH&HTQT 

- Các đơn vị

- TTHL&TT


Các bài khác...