Sidebar

Cơ cấu tổ chức


DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG QLKH & HTQT

     
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 PGS.TS. Phan Quí Trà Trưởng phòng
2 ThS. Huỳnh Hữu Hiền Giảng viên chính
3 Đinh Thị Kim Lan Chuyên viên
4 Nguyễn Thị Thanh Nga Chuyên viên

Tổng cộng có 5 cán bộ viên chức.

Các bài khác...