Sidebar

Quy trình quản lý đề tài sinh viên

STT Quy trình Biểu mẫu Trách nhiệm Hỗ trợ
1 BM.01-QT.03-KHCN
P.QLKH&HTQT  
BCN Khoa
ĐTN, Hội SV

2 BM.02-QT.03-KHCN
Các Khoa, CNĐT 
3 BM.03-QT.03-KHCN
BM.04-QT.03-KHCN
BGH
P.QLKH&HTQT
Các Khoa

4 BM.05-QT.03-KHCN
BM.06-QT.03-KHCN
BM.07-QT.03-KHCN
Các Khoa
P.QLKH&HTQT
CNĐT 

5 BM.08-QT.03-KHCN
BGH
P.QLKH&HTQT
Các Khoa, CNĐT

6 BM.05-QT.03-KHCN
BM.12-QT.03-KHCN
BM.13-QT.03-KHCN
BM.14-QT.03-KHCN
BM.15-QT.03-KHCN
CNĐT
GVHD

7 BM.09-QT.03-KHCN
BM.10-QT.03-KHCN
BM.11-QT.03-KHCN
Các Khoa
P.QLKH&HTQT
CNĐT 

8 BM.16-QT.03-KHCN
BM.17-QT.03-KHCN
Các Khoa
P.QLKH&HTQT
CNĐT 
CNĐT
9 BM.05-QT.03-KHCN

BGH
P.QLKH&HTQT
Các Khoa, CNĐT

10
P.QLKH&HTQT
TTHL&TT

11 Theo QT thanh toán
P. KH-TC
P.KH-TC
CNĐT

12
P.QLKH&HTQT
TTHL&TT

Các bài khác...