Sidebar

Quy trình gửi sinh viên gửi sinh viên ra nước ngoài


STT Quy trình Biểu mẫu Trách nhiệm Hỗ trợ
1


2 BM.01-QT.03-HTQT
P.QLKH&HTQT
P. ĐT
P. CTSV
3
P.QLKH&HTQT

4 BM.02-QT.03-HTQT P. CTSV P.QLKH&HTQT
5
P.QLKH&HTQT
P. CTSV
6
P.QLKH&HTQT P. CTSV
7 BM.03-QT.03-HTQT
Thanh toán theo P. KH - TC
Sinh viên
P.QLKH&HTQT
P. KH - TC
8


Các bài khác...