Sidebar

Quy trình Tổ chức hội thảo


STT Quy trình Biểu mẫu Trách nhiệm Hỗ trợ
1qt2khcn.JPG
BM.01-QT.02-QLKH
BM.02-QT.02-QLKH
Các đơn vị tổ chức
P.QLKH&HTQT
Ban tổ chức

2 Theo mẫu tài chính
Các đơn vị tổ chức
P.QLKH&HTQT
P. KH-TC

3 BM.03-QT.02-QLKH
Các đơn vị tổ chức
P.QLKH&HTQT
Ban tổ chức

4 BM.04-QT.02-QLKH
BM.05-QT.02-QLKH
Các đơn vị tổ chức
P.QLKH&HTQT
Ban tổ chức

5 Theo mẫu tài chính
P.QLKH&HTQT
P. KH-TC

6 Lưu hồ sơ P.QLKH&HTQT
TTHL&TT

Các bài khác...