Sidebar

Quy trình Ký kết thoả thuận hợp tác

TT

Lưu đồ

Mã số biểu mẫu

Trách nhiệm

Phối hợp

1

qt3.JPG

BM01.QT01.HTQT

P.QLKH&HTQT 

Các đơn vị 

2

BM02.QT01. HTQT

BM03.QT01. HTQT

P.QLKH&HTQT

 

Các đơn vị 

3

BM04.QT01. HTQT

BM05.QT01. HTQT

P.QLKH&HTQT

 

Các đơn vị 

4

 

P.QLKH&HTQT 

Các đơn vị 

5

BM06.QT01.HTQT

P.QLKH&HTQT

Các đơn vị

6

 

P.QLKH&HTQT

Các đơn vị

7

 

 

 


Các bài khác...