Sidebar

Quy trình Ký kết thoả thuận hợp tác


STT Quy trình Biểu mẫu Trách nhiệm Hỗ trợ
1 BM.01-QT.04-HTQT
P.QLKH&HTQT
Các đơn vị

2 BM.02-QT.04-HTQT
BM.03-QT.04-HTQT
P.QLKH&HTQT
Các đơn vị

3 BM.04-QT.04-HTQT
BM.05-QT.04-HTQT
P.QLKH&HTQT
Các đơn vị

4
P.QLKH&HTQT
Các đơn vị

5
BGH
P.QLKH&HTQT
TTHL&TT

6


Các bài khác...