Sidebar

Quy trình quản lý đề tài cấp trường

TT

Quy trình

Mã số biểu mẫu

Trách nhiệm

Hỗ trợ

1

 qt4_1.JPGqt4_2.JPG

BM.01-QT.01-KHCN

P.QLKH&HTQT 

BCN Khoa

CNĐT

            

2

BM.01-QT.01-KHCN

BM.02-QT.01-KHCN

BM.03-QT.01-KHCN

BCN Khoa

CNĐT

 

3

 

P.QLKH&HTQT 

BCN Khoa

4

BM.04-QT.01-KHCN

BM.05-QT.01-KHCN

P.QLKH&HTQT  BCN Khoa

CNĐT

 

5

BM.06-QT.01-KHCN

BM.07-QT.01-KHCN

P.QLKH&HTQT 

BCN Khoa

CNĐT

 

6

BM.21-QT.01-KHCN

BGH

P.QLKH&HTQT

 

7

BM.22-QT.01-KHCN

BGH 

P.QLKH&HTQT

CNĐT

 

8

BM.23-QT.01-KHCN

BM.08-QT.01-KHCN

 

CNĐT

9

BM.08-QT.01-KHCN

BM.09-QT.01-KHCN

BM.10-QT.01-KHCN

P.QLKH&HTQT  CNĐT

BCN Khoa

10

BM.23-QT.01-KHCN

CNĐT

 

11

BM.11-QT.01-KHCN

BM.13-QT.01-KHCN

BM.14-QT.01-KHCN

BM.15-QT.01-KHCN

BM.16-QT.01-KHCN

P.QLKH&HTQT   BCN Khoa CNĐT

 

12

BM.12-QT.01-KHCN

BM.17-QT.01-KHCN

BM.18-QT.01-KHCN

BM.19-QT.01-KHCN

BM.23-QT.01-KHCN

P.QLKH&HTQT  BCN Khoa

CNĐT

Các đơn vị

13

Theo “Quy trình thanh toán, tạm ứng”

P. KH-TC

CNĐT

 

14

 

P.QLKH&HTQT 

 


Các bài khác...