Sidebar

Quy trình quản lý đề tài cấp trường

STT Quy trình Biểu mẫu Trách nhiệm Hỗ trợ
1
BM.01-QT.01-KHCN
P.QLKH&HTQT  
BCN Khoa
CNĐT

2 BM.01-QT.01-KHCN
BM.02-QT.01-KHCN
BM.03-QT.01-KHCN
BCN Khoa
CNĐT

3
P.QLKH&HTQT  BCN Khoa
4 BM.04-QT.01-KHCN
BM.05-QT.01-KHCN
P.QLKH&HTQT  
BCN Khoa
CNĐT

5 BM.06-QT.01-KHCN
BM.07-QT.01-KHCN
P.QLKH&HTQT  
BCN Khoa
CNĐT

6 BM.21-QT.01-KHCN BGH
P.QLKH&HTQT  

7 BM.22-QT.01-KHCN BGH
P.QLKH&HTQT
CNĐT  

8 BM.24-QT.01-KHCN
BM.08-QT.01-KHCN

CNĐT
9 BM.08-QT.01-KHCN
BM.09-QT.01-KHCN
BM.10-QT.01-KHCN
P.QLKH&HTQT
CNĐT  
BCN Khoa
10 BM.24-QT.01-KHCN CNĐT  
11 BM.11-QT.01-KHCN
BM.12-QT.01-KHCN
BM.13-QT.01-KHCN
BM.14-QT.01-KHCN
BM.15-QT.01-KHCN
BM.25-QT.01-KHCN
P.QLKH&HTQT 
BCN Khoa
CNĐT

12 BM.12-QT.01-KHCN
BM.17-QT.01-KHCN
BM.18-QT.01-KHCN
BM.19-QT.01-KHCN
BM.23-QT.01-KHCN
P.QLKH&HTQT  
BCN Khoa
CNĐT
Các
đơn vị
13 Theo QT.01-KHTC P.KH-TC
CNĐT

14
P.QLKH&HTQT 

Các bài khác...