Sidebar

Hệ thống đảm bảo chất lượng ISO Phòng Khoa học - HTQT

STT

TÊN QUY TRÌNH

FILE

QUY TRÌNH SCAN

LƯU ĐỒ

BIỂU MẪU

1.    

Quy trình Đón khách quốc tế

XEM

XEM

2.    

Quy trình Ký kết thỏa thuận hợp tác trong nước và quốc tế

XEM

XEM

3.    

Quy trình Tiếp nhận sinh viên nước ngoài

XEM

XEM

4.    

Quy trình Quản lý đề tài KHCN cấp trường

XEM

XEM