Sidebar

Hệ thống đảm bảo chất lượng ISO Phòng Khoa học - HTQT

STT TÊN QUY TRÌNH

FILE

QUY TRÌNH SCAN

LƯU ĐỒ

BIỂU MẪU

1 Quy trình Quản lý đề tài KHCN cấp trường
XEM
XEM
2 Quy trình Tổ chức hội thảo
XEM
XEM
3 Quy trình Quản lý đề tài Sinh viên XEM XEM
4 Quy trình Đón khách quốc tế XEM XEM
5 Quy trình Tiếp nhận sinh viên nước ngoài
XEM
XEM
6 Quy trình gửi sinh viên ra nước ngoài XEM XEM
7Quy trình Ký kết thỏa thuận hợp tác trong nước và quốc tế XEM XEM