Sidebar

Cơ cấu tổ chức Phòng Khảo thí và ĐBCLGD

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG KHẢO THÍ& ĐBCLGD

     
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng Trưởng phòng
2 TS. Đặng Ngọc Thành Phó Trưởng phòng
3 ThS. Trần Thị Kim Thanh Giáo viên
4 KS. Trương Linh Giang Nhân viên
5 CN. Phạm Thị Quỳnh Thi Nhân viên

                            Tổng cộng có 5 cán bộ viên chức. 

Các bài khác...