Sidebar

Các biểu mẫu của Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

New Page 1
* Các Biểu mẫu
  Mẫu thay đổi cán bộ coi thinewnew.gif
  Mẫu tổ chức thi riêngnewnew.gif
  Mẫu đề thi
  Mẫu đáp án
  Mẫu phúc khảo bài thi năm
* Các Văn bản
* Kế hoạch
  Kế hoạch tự đánh giá
* Công tác Khảo thí
  Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
  Quy định tổ chức thi
* Công tác đảm báo chất lượng giáo dục
  Hướng dẫn Đảm bảo chất lượng giáo dục phương thức đào tạo trực tuyến
  Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục
  Quy định đảm bảo chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục đại học(TT 12/2017/TT-BGDĐT)
  Quy định đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo(TT 04/2016/TT-BGDĐT)
  Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học (Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018).
   Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học (Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018).
* Công tác khảo sát
  Phiếu khảo sát điều chỉnh chương trình đào tạo( Cựu sinh viên)
  Phiếu dự giờ giảng lý thuyết
  Phiếu khảo sát điều chỉnh chương trình đào tạo(Nhà tuyển dụng)
  Phiếu khảo sát điều chỉnh chương trình đào tạo (Dành cho sinh viên)
* Báo cáo định kỳ:
  Báo cáo tự đánh giá 2013
  Báo cáo tự đánh giá 2016
  Hợp đồng thẩm định Báo cáo tự đánh giá năm 2016 và kết luận thẩm định.
Báo cáo khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2017 sau 6 tháng.
* Thông báo:
* Tin tức hoạt động:
  Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần, phương pháp kiểm tra đánh giá theo chuẩn đầu ra.
  Hội nghị tập huấn “Xây dựng và thiết kế chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO”
  Đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục năm, 2016
  Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đáp ứng các yêu cầu của Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Các bài khác...