Sidebar

Quy trình Đánh giá Nội bộ


STT

Sơ đồ

Biểu mẫu

Trách nhiệm

Phối hợp

1.

9DGNB2.jpg 

BM.01-QT.05-ISO

ĐDLĐ

 

2.

BM.02-QT.05-ISO

ĐDLĐ/Ủy quyền.

 

3.

BM.01-QT.05-ISO

BM.02-QT.05-ISO

ĐDLĐ

 

4.

 

ĐDLĐ

 

5.

BM.03-QT.05-ISO

Trưởng đoàn đánh giá, các Chuyên gia đánh giá .

Trưởng các đơn vị được đánh giá

6.

BM.03-QT.05-ISO

BM.04-QT.05-ISO

Trưởng đoàn đánh giá, các Chuyên gia đánh giá.

Trưởng các đơn vị được đánh giá

7.

BM.04-QT.05-ISO

BM.05-QT.05-ISO

Trưởng đoàn đánh giá, các Chuyên gia đánh giá.

Trưởng các đơn vị được đánh giá

8.

 

 

 


Các bài khác...