Sidebar

Quy trình Thực hiện Khắc phục và Cải tiến

TT

Quy trình

Mã số

Trách nhiệm

Hỗ trợ

1

10pkctld.jpg

 

Các đơn vị

Ban ISO

2

BM.01-QT.09-ISO

Đại diện lãnh đạo

Các đơn vị

 

3

 

BM.02-QT.09-ISO

Đại diện lãnh đạo

Các đơn vị

 

4

 

BM.02-QT.01-ISO

Ban ISO

Các đơn vị

5

 

Ban ISO

Các đơn vị


Các bài khác...