Sidebar

Hệ thống đảm bảo chất lượng ISO Phòng Cơ sở Vật chất

STT TÊN QUY TRÌNH

FILE

QUY TRÌNH SCAN

LƯU ĐỒ

BIỂU MẪU

1Quy trình Mua sắm tài sản công XEM XEM
2 Quy trình cấp phát và quản lý vật tư sinh viên thực tập
XEM XEM
4 Quy trình Thanh lý tài sản công
XEM XEM
5 Quy trình thu hồi điều chuyển tài sản XEM XEM
6 Quy trình Kiểm kê tài sản XEM XEM