Sidebar

Hệ thống đảm bảo chất lượng ISO Phòng Công tác Sinh viên

STT TÊN QUY TRÌNH

FILE

QUY TRÌNH SCAN

LƯU ĐỒ

BIỂU MẪU

1 Quy trình khen thưởng sinh viên đột xuất XEM XEM
2 Quy trình quản lý chế độ, chính sách dành cho sinh viên XEM XEM
3 Quy trình đánh giá điểm rèn luyện XEM XEM
4 Quy trình khen thưởng sinh viên thường niên XEM XEM
5 Quy trình kỷ luật sinh viên XEM XEM
6 Quy trình quản lý sinh viên nội trú XEM XEM
7 Quy trình quản lý sinh viên ngoại trú XEM XEM
8 Quy trình xét cấp học bổng khuyến khích học tập XEM XEM
9 Quy trình xét cấp học bổng thử thách UTE XEM XEM
10 Quy trình xét cấp học bổng có nguồn gốc từ bên ngoài XEM XEM
11 Quy trình công tác giáo viên chủ nhiệm – Cố vấn học tập XEM XEM