Sidebar

Hệ thống đảm bảo chất lượng ISO Phòng Tổ chức - Hành chính

STT TÊN QUY TRÌNH

FILE

QUY TRÌNH SCAN

LƯU ĐỒ

BIỂU MẪU

1 Quy trình tuyển dụng viên chức XEM XEM
2 Quy trình Đào tạo, bồi dưỡng viên chức XEM XEM
3 Quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
XEM
4 Quy trình xét phụ cấp ưu đãi XEM XEM
5 Quy trình tổng kết và xét thi đua khen thưởng năm học XEM XEM
6 Quy trình tinh giản biên chế XEM XEM
7 Quy trình xét nâng lương cho viên chức và người lao động XEM XEM
8 Quy trình xây đề án VTVL XEM XEM
9 Quy trình đánh gia phân loại viên chức XEM XEM
10 Quy trình Trình ký ban hành văn bản XEM XEM
11 Quy trình Giải quyết chính sách chế độ hưu trí CBVC XEM XEM
12 Quy trình Xét chuyển chức danh nghiệp nghiệp
XEM
13 Quy trình Bổ nhiệm cán bộ
XEM