Sidebar

Hệ thống đảm bảo chất lượng ISO Phòng Tổ chức - Hành chính

STT

TÊN QUY TRÌNH

FILE

QUY TRÌNH SCAN

LƯU ĐỒ

BIỂU MẪU

1.    

Quy trình tuyển dụng viên chức

XEM

XEM

2.    

Quy trình Đào tạo, bồi dưỡng viên chức

XEM

XEM

3.    

Quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý

XEM

XEM

4.    

Quy trình xét phụ cấp ưu đãi

XEM

XEM

5.    

Quy trình tổng kết và xét thi đua khen thưởng năm học

XEM

XEM

6.    

Quy trình tinh giản biên chế

XEM

XEM

7.    

Quy trình xét nâng lương cho viên chức và người lao động

XEM

XEM

8.    

Quy trình xây đề án VTVL

XEM

XEM

9.    

Quy trình đánh gia phân loại viên chức

XEM

XEM

10.    

Quy trình Trình ký ban hành văn bản

XEM

XEM

11.    

Quy trình Giải quyết chính sách chế độ hưu trí CBVC

XEM

XEM