Sidebar

Mẫu đơn xin tạm hoãn nộp học phí

14 THÁNG 06 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TẠM HOÃN NỘP HỌC PHÍ

  Kính gửi:
 • Ban Giám hiệu Trường Cao Đẳng Công Nghệ.
 • Phòng Đào tạo.
 • Phòng Kế hoạch Tài chính.

 • Tôi tên: .........................................................
 • Học lớp: .......................................................
 • Mã HSSV: ....................................................
 • Thời hạn tạm hoãn: ...........................................
 • Em sẽ nộp đầy đủ học phí trong học kỳ: ..............................
 • Đà Nẵng, ngày...... tháng.......năm .....

  Xác nhận của Phòng Đào tạo Xác nhận của Phòng KH-TC
  Ký, ghi rõ họ tên Ký, ghi rõ họ tên

  Các bài khác...