Sidebar

Thông báo tổ chức sinh hoạt chính trị, chuyên đề về tình hình Biển Đông cho toàn thể HSSV của trường CĐCN

06 THÁNG 08 2014

Kính gửi: - Phòng Công tác Học sinh sinh viên;
- Phòng Hành chính Tổng hợp;
- Lãnh đạo các Khoa.

Trường Cao đẳng Công nghệ tổ chức sinh hoạt chính trị, chuyên đề về tình hình Biển Đông cho toàn thể HSSV của trường thời gian từ ngày 14.11.2011 đến ngày 30.11.2011, cụ thể như sau:
1. Thời gian:
- Đợt 1: từ 19g00 đến 20g00
- Đợt 2: từ 20g00 đến 21g00
2. Địa điểm: Hội trường Khu B Trường Cao đẳng Công nghệ
Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ.
3. Thành phần:
Toàn thể HSSV (theo lịch học kèm theo)
Ghi chú:
HSSV nào vắng học theo lịch học phải có đơn xin phép gửi Phòng Công tác Học sinh Sinh viên và học bù vào buổi sau.
Trường Cao đẳng Công nghệ đề nghị lãnh đạo các Khoa thông báo đến toàn thể HSSV của đơn vị mình biết để tham gia đầy đủ buổi sinh hoạt chính trị theo lịch như trên.
Trân trọng!
 
  HIỆU TRƯỞNG

-----------------------------------------------------------------------

LỊCH HỌC

CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG

của HSSV Trường Cao đẳng Công nghệ

Từ ngày 14.11.2011 đến ngày 5.12.2011

Tại Hội trường Khu B, Trường Cao đẳng Công nghệ

 

Ngày học

Đợt học

Lớp

14.11.2011

(Thứ hai)

1 (từ 19g00-20g00)

CT1

2 (từ 20g00-21g00)

CT2

15.11.2011

(Thứ ba)

1 (từ 19g00-20g00)

CT3

2 (từ 20g00-21g00)

CT4

17.11.2011

(Thứ năm)

1 (từ 19g00-20g00)

CT5

2 (từ 20g00-21g00)

CT6

18.11.2011

(Thứ sáu)

1 (từ 19g00-20g00)

CT7

2 (từ 20g00-21g00)

CT8

21.11.2011

(Thứ hai)

1 (từ 19g00-20g00)

CT9

2 (từ 20g00-21g00)

CT10

22.11.2011

(Thứ ba)

1 (từ 19g00-20g00)

CT11

2 (từ 20g00-21g00)

CT12

24.11.2011

(Thứ năm)

1 (từ 19g00-20g00)

CT13

2 (từ 20g00-21g00)

CT14

25.11.2011

(Thứ sáu)

1 (từ 19g00-20g00)

CT15

2 (từ 20g00-21g00)

CT16

28.11.2011

(Thứ hai)

1 (từ 19g00-20g00)

CT17

2 (từ 20g00-21g00)

CT18

29.11.2011

(Thứ ba)

1 (từ 19g00-20g00)

CT19

2 (từ 20g00-21g00)

CT20

01.12.2011

(Thứ năm)

1 (từ 19g00-20g00)

CT21

2 (từ 20g00-21g00)

CT22

02.12.2011

(Thứ sáu)

1 (từ 19g00-20g00)

CT23

2 (từ 20g00-21g00)

CT24

05.12.2011

(Thứ hai)

1 (từ 19g00-20g00)

CT25

2 (từ 20g00-21g00)

CT26

 

 

Các bài khác...