Sidebar

Hệ thống đảm bảo chất lượng ISO Trung tâm Học liệu và Truyền thông

STT

TÊN QUY TRÌNH

FILE

QUY TRÌNH SCAN

LƯU ĐỒ

BIỂU MẪU

1.    

Quy trình lưu thông tài liệu

XEM

XEM

2.    

Quy trình bổ sung tài liệu thư viện

XEM

XEM

3.    

Quy trình kiểm kê tài liệu

XEM

XEM

4.    

Quy trình lưu chiểu tài liệu nội sinh

XEM

XEM

5.    

Quy trình biếu tặng tài liệu nội sinh6.    

Quy trình bổ sung sách/báo tài liệu nội sinh7.    

Quy trình hướng dẫn sử dụng thư viện

XEM

XEM

8.    

Quy trình giới thiệu sách mới

XEM

XEM

9.    

Quy trình mua sắm tài nguyên học liệu10.            

Quy trình khai thác tài nguyên học liệu

XEM

XEM

11.            

Quy trình biên soạn lựa chọn thẩm định rà soát in tái bản sách giáo trình học liệu12.            

Quy trình số hóa tài liệu, giáo trình

XEM

XEM

13.            

Quy trình phát hành danh mục/tóm tắt các tài nguyên học liệu tài nguyên số.14.            

Quy trình thu hồi tài liệu16.            

Quy trình xuất bản và phát hành các ấn phẩm truyền thông

XEM

XEM