Sidebar

Hệ thống đảm bảo chất lượng ISO Trung tâm Học liệu và Truyền thông

STT TÊN QUY TRÌNH

FILE

QUY TRÌNH SCAN

LƯU ĐỒ

BIỂU MẪU

1 Quy trình lưu thông tài liệu XEM XEM
2 Quy trình bổ sung tài liệu thư viện XEM XEM
3 Quy trình kiểm kê tài liệu XEM XEM
4 Quy trình lưu chiểu tài liệu nội sinh XEM XEM
5 Quy trình biếu tặng tài liệu XEM XEM
6 Quy trình bổ sung sách/báo tài liệu nội sinh XEM XEM
7 Quy trình hướng dẫn sử dụng thư viện XEM XEM
8 Quy trình giới thiệu sách mới XEM XEM
9 Quy trình mua sắm tài nguyên học liệu XEM XEM
10 Quy trình khai thác tài nguyên học liệu XEM XEM
11 Quy trình số hóa tài liệu, giáo trình XEM XEM
12 Quy trình phát hành danh mục/tóm tắt các tài nguyên học liệu tài nguyên số XEM XEM
13 Quy trình xử lý bạn đọc trễ hạn trả sách XEM XEM
14 Quy trình xuất bản và phát hành các ấn phẩm truyền thông XEM XEM