Sidebar

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra đối với bậc giáo dục và đào tạo cử nhân cao đẳng khóa 2011 của trường Cao đẳng Công nghệ

06 THÁNG 08 2014

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

- Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng;
- Căn cứ Quyết định số 2791/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 8/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010-2015;
- Căn cứ kết luận của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục Trường cao đẳng công nghệ ngày 27/6/2011;
- Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Chuẩn đầu ra của 15 ngành bậc giáo dục và đào tạo cử nhân cao đẳng (có quy định chi tiết kèm theo).

Điều 2: Phòng Đào tạo, Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có trách nhiệm phối hợp phổ biến, kiểm tra và giám sát việc thực hiện theo quy định chuẩn đầu ra đối với bậc giáo dục và đào tạo cử nhân cao đẳng kể từ khóa 2011.

Điều 3: Trong quá trình thực hiện Phòng Đào tạo, Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có trách nhiệm xem xét đề xuất Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường bổ sung, chỉnh lý để áp dụng cho khóa kế tiếp, nhằm đảm bảo tính cập nhật thông tin và phù hợp với yêu cầu của xã hội.

Điều 4: Các Ông (Bà) Trưởng các Phòng, Trưởng các Khoa, Tổ trưởng Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Kế toán trưởng và các đơn vị hữu quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  Hiệu trưởng
  TS. VÕ NHƯ TIẾN
Nội dung chi tiết chuẩn đầu ra>>

Các bài khác...