Sidebar

Thông báo Tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng CSVN (3/2), Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011

06 THÁNG 08 2014

 ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐẢNG ỦY TR. CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
*
Số: 48-TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 01 năm 2012

THÔNG BÁO
Tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng CSVN (3/2),
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011
và tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện
Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XI)

 
Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011 và tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XI), cụ thể như sau:
1. Thời gian:
- 14g00 ngày 12.01.2012 (thứ năm)
2. Thành phần:
- Toàn thể đảng viên của Đảng bộ;
- Các Trưởng, Phó Phòng, Trưởng, Phó Khoa, Tổ trưởng Tổ Tài vụ;
- Ban Thường vụ Công đoàn;
- Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên;
- Chủ tịch Hội sinh viên; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;
- Các đồng chí đại diện tập thể và các cá nhân được Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ khen thưởng năm 2011;
- Các đại biểu có Giấy mời.
3. Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng Công nghệ
Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ.
Đảng ủy đề nghị các đồng chí Bí thư Chi bộ thông báo đến các đảng viên của đơn vị mình biết để tham gia đầy đủ và đúng thời gian quy định.
Nơi nhận:
- Các chi bộ;
- CĐ, ĐTN. HSV, HCCB;
- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
    BÍ THƯ

 

VÕ NHƯ TIẾN

Các bài khác...