Sidebar

Thông báo V/v tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XI)

06 THÁNG 08 2014

 ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐẢNG ỦY TR. CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
*
Số: 50-TB/ĐU
 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 01 năm 2012

THÔNG BÁO
V/v tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện
Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XI)

 
Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể cán bộ viên chức của trường, cụ thể như sau:
1. Thời gian:
15g00 ngày 12.01.2012 (thứ năm)
2. Thành phần:
- Toàn thể cán bộ viên chức của Trường
3. Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng Công nghệ
Đảng ủy đề nghị Lãnh đạo các đơn vị, tổ trực thuộc thông báo đến các CBVC của đơn vị mình biết để tham gia học tập đầy đủ và đúng thời gian quy định.
Nơi nhận:
- Các đơn vị Khoa, Phòng, Tổ TT;
- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
    BÍ THƯ

 

VÕ NHƯ TIẾN

Các bài khác...