Sidebar

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị công tác phát triển Đảng trong sinh viên

06 THÁNG 08 2014

 ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐẢNG ỦY TR. CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
*
Số: 49-TB/ĐU
V/v tổ chức Hội nghị công tác phát triển Đảng
trong sinh viên

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: - Các chi bộ trực thuộc;
- BTV Đoàn Thanh niên CSHCM Trường CĐCN.

 
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ/ĐU ngày 3 tháng 01 năm 2012, Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ tổ chức Hội nghị công tác phát triển Đảng trong sinh viên nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và đề ra một số giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa công tác phát triển Đảng trong sinh viên của Đảng bộ.
Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ đề nghị Chi bộ Khoa Điện, Chi bộ Khoa Cơ khí, Chi bộ Khoa Hóa - Xây dựng, Đoàn Thanh niên CSHCM Nhà trường mỗi đơn vị gửi một báo cáo tham luận tại Hội nghị về Văn phòng Đảng ủy Trường, thời hạn chậm nhất vào ngày 02.02.2012.
Kế hoạch tổ chức Hội nghị:
1. Thời gian:
- 8g00 ngày 4.02.2012 (thứ bảy)
2. Thành phần:
- Các đồng chí đảng ủy viên;
- Các Bí thư Chi bộ;
- Các đảng viên là HSSV;
- Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên;
- Ban Chấp hành Liên Chi đoàn;
- Các đoàn viên ưu tú tham gia Lớp Đối tượng Đảng ngày 3&4.12.2011;
- Các đại biểu có Giấy mời.
3. Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng Công nghệ
Đảng ủy đề nghị các Chi bộ và Đoàn Thanh niên thông báo cho các cá nhân có trong thành phần tham dự Hội nghị đi đông đủ và đúng giờ.
Nơi nhận:
- Các đ/c ĐUV;
- Các chi bộ;
- ĐTN;
- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
    BÍ THƯ

 

VÕ NHƯ TIẾN

Các bài khác...